Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Skycharge! Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindend contract (hierna het “Contract“) tussen u (“u” of de “Klant“) en Skytechnics BV (hierna “Skycharge” of “wij/ons“).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Skycharge aan de Klant worden aangeboden. Alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn uitgesloten.

1.  Wie zijn wij?

1.1  Skycharge is een product van Skytechnics BV, met maatschappelijke zetel te Deinzestraat 25 bus B, 9810 Nazareth en met ondernemingsnummer 0713.656.120. U kunt ons contacteren op dit adres, per e-mail op info@skycharge.be of per telefoon op 0032 (0) 9 430 62 66.

1.2 Vooraf aan het gebruiken van de Dienstverlening dient u te verklaren kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als uw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan. Bij elke vraag tot interventie zal de Klant gevraagd worden om akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.

1.3 Indien u deze algemene voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij u de algemene voorwaarden niet te aanvaarden noch de Dienstverlening te gebruiken. In dit geval kunt u steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.4 We raden u in elk geval aan om een geprinte kopie van deze voorwaarden bij te houden voor uw archief.

2. Omschrijving van de dienst

2.1 Skycharge biedt een dienstverlening voor pechverhelping bij volledig elektrische voertuigen met een stekker van het type 1, type 2 of CCS Combo (hierna elk een “Voertuig”). De dienstverlening bestaat eruit om in het geval van een lege batterij zo snel mogelijk ter plaatse te komen om de batterij op te laden teneinde de bestuurder(s) van het Voertuig toe te laten een snellader te bereiken. Deze dienstverlening wordt hierna omschreven als de “Dienstverlening”.

2.2 De Dienstverlening kan te allen tijde door Skycharge worden aangepast en/of uitgebreid.

2.3  De Dienstverlening wordt steeds uitgevoerd op basis van een middelenverbintenis, niet op basis van een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat wij ons best zullen doen om de Dienstverlening zo goed als mogelijk uit te voeren maar dat wij ter zake geen garanties kunnen bieden.

3. Gebruik van de Dienstverlening door middel van de App

3.1 U kunt beroep doen op de Dienstverlening door het installeren en gebruiken van onze mobiele applicatie (hierna de “App”). Bij het installeren van de App dient u zich te registreren en zich akkoord het verklaren met het Contract. U dienst steeds correcte en accurate informatie op te geven. Indien u zich heeft vergist, kun u steeds terugkeren en de informatie corrigeren dan wel ons contacteren via de hoger aangehaalde contactgegevens.

3.2 Elk gebruik van de App om de Dienstverlening te activeren, vereist een goede internetverbinding en de activering van uw locatiebepaling. Voorzie steeds voldoende ruimte op uw apparaat zodat de App goed kan werken. Voor een goede werking van de App is het ook nodig steeds de laatste versie en/of de nodige updates te installeren. Mocht de App in bepaalde uitzonderlijke gevallen toch niet werken, dan kan u ons ook nog steeds telefonisch contacteren.

3.3 Bij het gebruiken van de App en het indienen van een vraag tot Dienstverlening dient u bepaalde informatie in te vullen die ons toelaat u op de gepaste wijze te kunnen helpen. Deze informatie moet correct en accuraat zijn, zoniet zal Skycharge niet of niet volledig in staat zijn om de Dienstverlening uit te voeren.

3.4 Bij het gebruik van de App dient geolocalisatie te worden toegestaan teneinde Skycharge toe te laten uw locatie exact te bepalen met het oog op de uitvoering van de Dienstverlening. Verzeker u ervan dat geolocalisatie geactiveerd is bij het gebruik van de App en dat uw toestel die localisatie toestaat voor de App zelf.

3.5 De Klant kan de App na installatie te allen tijde verwijderen van haar of zijn apparaat.

4. Uitvoeren van de Dienstverlening

4.1 Wanneer de Klant beroep doet op de Dienstverlening via het gebruik van de App, dan wordt de Klant telefonisch gecontacteerd door Skycharge teneinde de doorgegeven informatie en de interventie te bevestigen. Skycharge spant zich in om dit telefonisch contact te laten plaatsvinden binnen de kortst mogelijke tijd (richttijd 10 minuten na het plaatsen van de call tot Dienstverlening), maar die oproeptijd kan afhankelijk zijn van externe factoren zoals aantal oproepen dat tegelijkertijd wordt ontvangen.

4.2  Wanneer de opgegeven informatie en de interventie telefonisch zijn bevestigd, zal Skycharge zich zo snel mogelijk ter plaatse begeven om de interventie uit te voeren (richttijd 15 – 45 minuten vanaf het telefonisch contact). De Klant erkent en bevestigt dat de aankomsttijd van Skycharge afhankelijk zal zijn van externe factoren zoals onder meer de exacte locatie, verkeersdrukte, aantal gelijktijdige oproepen, bereikbaarheid van de opgegeven plaats (wegenwerken, …), enz. Skycharge is daarvoor uiteraard niet verantwoordelijk en spant zich enkel in om zo snel mogelijk ter plaatse te komen.

4.3 Ter plaatse zal de Klant gevraagd worden om de Dienstverlening goed te keuren door middel van het ondertekenen van een (elektronisch) interventiedocument. Deze goedkeuring is nodig opdat Skycharge de Dienstverlening kan uitvoeren.

4.4 Elke Dienstverlening wordt voorafgegaan door een visuele storingscontrole op het Voertuig, daaronder begrepen op de laadpoort, dashboardlichten, foutmeldingen, enz. Wanneer een storing wordt vastgesteld, zal geen Dienstverlening door Skycharge worden uitgevoerd en de Klant erkent en aanvaardt dat Skycharge geen enkele aansprakelijkheid ter zake op zich neemt.

4.5 De Dienstverlening wordt enkel uitgevoerd waar dit veilig en adequaat kan gebeuren en wanneer ze beperkt is tot het opladen van een leeggelopen batterij van het Voertuig op de aangegeven plaats. Zonder de algemene aard van de voorgaande zin te beperken, zal bijgevolg en louter ten titel van voorbeeld, geen Dienstverlening worden verstrekt in het geval:

4.5.1 het Voertuig betrokken is bij een ongeval;

4.5.2 het Voertuig zich op een gevaarlijke plaats bevindt, tenzij de gepaste signalisatie of aanwezigheid van ordediensten ter plekke is;

4.5.3 het Voertuig foutmeldingen geeft andere dan de lege batterij;

4.5.4 het Voertuig visueel mankementen vertoont die de Dienstverlening onveilig of ongepast maken (bv. rook, vreemde geur, enz.);

4.5.5 het Voertuig zich niet op de aangegeven plaats bevindt;

4.5.6 van discussies met de Klant;

4.5.7 Skycharge of haar aangestelden visueel vaststellen of van oordeel zijn dat de bestuurder onder invloed is van alcoholische drank of narcotica, zich agressief gedraagt, enz.;

4.5.8 De boorddocumenten niet aanwezig zijn en/of de bestuurder niet overeenstemt met het voorgelegde rijbewijs.

4.6 Skycharge maakt gebruik van marktconforme toestellen en hulpmiddelen om de Dienstverlening uit te voeren en te faciliteren. Desalniettemin kan het, gelet op de aard van de Dienstverlening, voorkomen dat:

4.6.1 de uitvoering ervan een defect, storing of ander ongemak of mankement veroorzaakt aan het Voertuig;

4.6.2 het Voertuig het door Sytechnics aangewend toestel en/of hulpmiddel niet aanvaardt;

4.6.3 de batterij van het Voertuig reeds onderhevig is aan ouderdom, slijtage en/of andere mankementen en het Voertuig aldus niet met de gebruikelijke snelheid of onvoldoende wordt opgeladen.

De Klant erkent dat deze risico’s bestaan en ontslaat Skycharge van enige aansprakelijkheid dienaangaande, behalve waar dit te wijten is aan een tekortkoming door Skycharge of haar aangestelden aan de algemene zorgvuldigheidsplicht. In dergelijke gevallen dient de Klant beroep te doen op een andere pechverhelpingsdienst.

5.  Verantwoordelijkheden van de Klant

5.1 Wij verwachten van de Klant dat de Dienstverlening rechtmatig en eerlijk wordt gebruikt. Dit houdt onder meer in dat alle aan te leveren informatie volledig, accuraat en rechtsgeldig wordt doorgegeven, dat de Klant op gepaste wijze meewerkt met Skycharge (bv. bij het localiseren van het Voertuig), dat de Klant bij een vraag tot Dienstverlening geen beroep doet op andere pechverhelpingsdiensten, enz.

5.2 De App mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is bestemd, met name om een Dienstverlening aan te vragen daar waar nodig en gerechtigd. Wij zullen bijvoorbeeld niet accepteren dat een Klant te kwader trouw gebruik maakt van de App, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een Dienstverlening die niet nodig of nuttig is, door het zich moedwillig en zonder verwittigen verwijderen van de aangegeven plaats (tenzij wettelijk vereist), door niet in contact te treden met Skycharge wanneer de interventie niet meer nodig is, enz. In dergelijke gevallen kunnen wij, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten (zoals het vorderen van schadevergoeding of compensatie), de Dienstverlening / het Contract opschorten of beëindigen.

6. Uitvoering en aansprakelijkheden

6.1 Skycharge spant zich in om de Dienstverlening en de App zo veel en zo goed mogelijk aan de Klant ter beschikking te stellen, dit in overeenstemming met de andere bepalingen van het Contract. De Klant erkent en aanvaardt evenwel dat de Dienstverlening of de App tijdelijk niet beschikbaar kan zijn (bv. wegens overbelasting, onderhoudswerkzaamheden, enz.) of van tijd tot tijd fouten kunnen vertonen. Eveneens erkent en aanvaardt de Klant de risico’s die gepaard gaan met online dienstverlening (door middel van het gebruik van de App) en dat Skycharge niet kan garanderen dat deze App ononderbroken zal worden aangeboden (bv. onderbrekingen omwille van fouten, onderhoud, bugs, virussen, andere kwetsbaarheden en onbeschikbaarheden, enz.). Skycharge voorziet in dit verband in een middelenverbintenis, niet in een resultaatsverbintenis.

6.2 In geval van buitengewone omstandigheden (bijv. in het geval van het creëren van een gevaarlijke verkeerssituatie, enz.) dient de Klant uiteraard buiten de Dienstverlening om de nodige stappen te ondernemen om contact op te nemen met de nodige hulpdiensten/diensten en om eventuele schade zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Skycharge aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid.

6.3  Skycharge kan in ieder geval slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade (en niet voor indirecte schade), voor zover deze schade te wijten is aan een aan Skycharge toerekenbare fout. Bovendien zal de maximale totale overeengekomen aansprakelijkheid van Skycharge met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van het Contract in ieder geval beperkt zijn tot duizend vijfhonderd euro (1.500 EUR), behalve in gevallen van opzet, fraude of grove nalatigheid.

6.4 Gelet op de aard van de Dienstverlening, geeft Skycharge uitdrukkelijk geen enkele garantie met betrekking tot eventuele specifieke verwachtingen die de Klant zou kunnen hebben door gebruik te maken van de Dienstverlening. Zo garandeert Skycharge bijvoorbeeld geenszins, en louter ten titel van voorbeeld, dat de Klant door de interventie van Skycharge in staat zal zijn om op tijd te komen op een vergadering of afspraak, op een bepaalde locatie, het halen van aansluiting met andere transportmiddelen, tijdig een levering uit te voeren, enz.

6.5 De App kan integraties bevatten met platformen of software van derden (bv. om locatie te bepalen). Skycharge verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over deze platformen of software en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, de werking of de contractuele voorwaarden (inclusief privacyvoorwaarden) ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan. Skycharge raadt haar klanten aan om deze voorwaarden vooreerst door te nemen.

6.6 Niets in deze clausule is bedoeld om dwingende wetgeving te omzeilen of te schenden (met inbegrip van gevallen waarin aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten, bv. bij opzet).

7.  Registratie van activiteiten

7.1 Bij het gebruik van de App worden uw handelingen geregistreerd door middel van zogenaamde logbestanden. Deze logbestanden gebruiken wij voor bewijsdoeleinden en om bepaalde fouten en problemen op te sporen.

7.2  U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij deze logbestanden kunnen gebruiken voor bewijsdoeleinden (waaronder het beroep doen op de Dienstverlening en het tijdstip ervan). Dit heeft uiteraard geen invloed op de bewijsmiddelen waarop u zich als Klant kunt beroepen.

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1 Skycharge verzamelt bepaalde van uw persoonsgegevens tijdens registratie (zoals voornaam en familienaam, e-mail en telefoonnummer) alsook bij het plaatsen van een call tot Dienstverlening (zoals merk Voertuig, model, nummerplaat, afbeelding en inschrijvingsbewijs). Wij willen deze persoonsgegevens met de grootste zorg behandelen in lijn met de geldende wetgeving. In uitvoering daarvan voorzien we u hieronder graag van meer informatie daaromtrent.

8.2 Uw gegevens worden verwerkt door Skycharge als verwerkingsverantwoordelijke. Onze gegevens vindt u bovenaan deze voorwaarden. We verwerken deze gegevens enkel om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen ons, namelijk het voorzien van de Dienstverlening. De grond voor deze verwerking is dan ook de uitvoering van het Contract tussen ons. Zonder deze gegevens kunnen wij onze Dienstverlening niet uitvoeren. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven; waar wij gebruik maken van third party tools (denk aan e-mail, CRM, enz.) kiezen we betrouwbare partners. We houden uw gegevens bij zolang u bij ons klant bent; daarna wissen we uw gegevens. Uw heeft als Klant steeds, maar binnen de perken van de wet, het recht om Skycharge te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft de Klant ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail contact@apd-gba.be en website via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Klachten

9.1 In geval van klachten kan de Klant zich steeds en bij voorkeur wenden tot Skycharge. Wij zullen u snel helpen en proberen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

9.2 We willen u er ook op wijzen dat er een onlineplatform is opgericht in Europa voor de behandeling van klachten van consumenten over onlinediensten. Indien wij niet op passende wijze op een klacht hebben gereageerd, kunt u altijd gebruik maken van dit platform. U kunt dit platform en de bijbehorende uitleg vinden door op deze link te klikken.

9.3 Op dit Contract is het Belgische recht van toepassing. De bij wet aangewezen rechtbanken zijn bevoegd.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De inhoud van onze App, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. (gezamenlijk in deze clausule aangeduid als de “Inhoud”) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Skycharge of aan haar eigen licentiegevers.

10.2 U mag de Inhoud dus niet kopiëren, publiceren, distribueren, verdelen of anderszins gebruiken of aanpassen. Uiteraard mag u de Inhoud bekijken en afprinten, maar enkel voor persoonlijk gebruik, om onze Dienstverlening te bekijken en om van onze Dienstverlening gebruik te maken. Het kopiëren of anderszins gebruiken van de Inhoud voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

11. Algemene bepalingen

11.1 Taal. Het Contract kan gesloten worden in het Nederlands.

11.2  Archivering. Skycharge zal het met de Klant gesloten Contract archiveren.

11.3 Geldigheid. Indien één of meer clausules van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn wegens strijdigheid met wettelijke bepalingen, zal dit niet het gehele Contract ongeldig maken. In een dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe de betrokken clausule(s) te vervangen door een gelijkwaardige en geldige clausule die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de partijen terzake weergeeft.

11.4 Afstand van rechten. Indien een partij verzuimt een recht uit hoofde van dit Contract uit te oefenen, wordt dit niet beschouwd als een afstand van recht of van enig rechtsmiddel uit hoofde van dit Contract, en heeft dit geen invloed op de geldigheid van dit Contract.

11.5 Overdracht van de Overeenkomst. Skycharge kan dit Contract overdragen aan een derde partij, bijvoorbeeld in het geval van een herstructurering, overname, fusie, enz. van de onderneming of van de ondernemingsgroep waartoe het behoort. In dit geval zal Skycharge zich inspannen om ervoor te zorgen dat de overnemende partij soortgelijke garanties aan de klanten biedt.

11.6 Overmacht. Ondanks haar inspanningen kan Skycharge niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurtenissen buiten haar redelijke controle (overmacht).

11.7 Gehele overeenkomst. Dit Contract bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van dit Contract en vervangt alle andere eerdere overeenkomsten, afspraken, verzoeken, aanbiedingen of verklaringen die mondeling of schriftelijk tussen de partijen zijn gedaan met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst.